http://thesuigenerisfoundationberkeley.org/old/ مرکز تخصصی CFD ایران به منظور

  • انجام طراحی های مهندسی مبتنی بر شبیه سازی CFD دستگاه ها (Simulated Based Equipment Design) به جای روش های سنتی Build & Test
  • رفع گلوگاه های موجود و بهینه سازی فرآیندها

site de rencontre sérieux ado جهت افزایش راندمان فرآیندها، کاهش مصرف انرژی و هزینه ها، بالا بردن ضریب ایمنی فرآیندها، افزایش ظرفیت تولید، افزایش توان رقابت پذیری تولید، رفع گلوگاه های فرآیندی و … نموده است.