کنفرانس CFD

با همت تعدادی از اساتید دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی و همچنین علاقه مندانی از صنعت موضوع برگزاری همایش تخصصی CFD با هدف استفاده کاربردی از آن در صنایع فرآيندی، نفت، گاز و پتروشیمی برنامه ریزی گردید که تاریخچه کنفرانسهای انجام شده به شرح زیر می باشد:

  • اولین کنفرانس ملی کاربرد CFD درمهندسی شیمی، ۲۵ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷، دانشگاه رازی کرمانشاه
  • دومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • چهارمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۱، دانشگاه صنعت نفت، تهران
  • پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ۱۳۹۳، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
  • ششمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، خرداد ۱۳۹۴، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان
  • هفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت، اردیبهشت ۱۳۹۵، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان

برای ورود به سایت کنفرانس اینجا کلیک نمایید.