سوابق پژوهش‌های گذشته

بخشی از پروژه های خاتمه یافته و یا در حال انجام به شرح زیر می باشد:

  • شناسايي تأثير پارامترهاي عملياتي و ترموديناميکي بر ميترهاي توربيني و اولتراسونيک با استفاده از شبيه‌سازي CFD
  • بررسي عملکرد اسپارجرهاي راکتورهاي اکسيداسيون واحد CTA با استفاده از شبيه‌سازي CFD
  • شبيه‌سازي CFD خشک‌کن بستر سيال
  • توليد نرم‌افزار کامپيوتري محاسبه خواص ترموفيزيکي اجزاي لاستيک
  • شبيه‌سازي CFD فيلتر اسکرابرهاي حذف پودر سياه از گاز طبيعي
  • شبيه‌سازي CFD راکتورهاي بستر قطره‌اي سولفورزدايي هيدروژني (HDS)
  • بررسي هيدروديناميک جريان چندفازي خط خوراک پالايشگاه اول مجتمع گاز پارس جنوبي
  • بررسي و مطالعه روش‌هاي جداسازي ذرات جامد و مايعات (دوفازي و Mist) در شبکه انتقال گاز
  • شبيه‌سازي CFD پخش مواد بوزا در شبکه توزيع گاز و ارائه راهکارهاي عملياتي جهت نگداشت مقدار ماده بوزا در حد قابل قبول
  • شبيه‌سازي CFD مشعل هيترهاي گازي مورد استفاده در ايستگاه‌هاي تقليل فشار گاز طبيعي
  • شبيه‌سازي CFD سيستم اختلاط جت چرخان جهت پيشگيري از تشکيل رسوب در مخازن ذخيره نفت خام
  • شبيه‌سازي CFD حمل‌کنده‌ها توسط گل حفاري
  • شبيه‌سازي CFD جريان چندفازي در دبي‌سنج توربيني
  • شبيه‌سازي CFD انتقال حرارت بسترهاي پرشده از کاتاليست‌هاي غيرکروي
  • شبيه‌سازي تبخير بنزين با استفاده از تکنيک CFD
  • شبيه‌سازي CFD جذب همراه با واکنش دي‌اکسيد کربن در محلول متيل دي اتانول آمين (MDEA)
  • شبيه‌سازي CFD هيدروسيکلون‌هاي جداکننده نفت از آب
  • شبيه‌سازي سيکلون‌هاي واحد FCC با استفاده از CFD
  • مدل‌سازي و شبيه‌سازي CFD نازل‌هاي ربات پاشش سيلر
  • ارائه طرح مناسب جهت ساخت رئومتري آنلاين براي تعيين خواص رئولوژيکي
  • ايجاد نرم‌افزار رئومتري آنلاين براي پيشگويي خواص رئولوژيکي سيلر مورد استفاده در خط سيلر
  • طراحي بهينه سامانه اختلاط بنتونيت در گوگرد مذاب با استفاده از روش CFD
  • شبيه‌سازي انجام واکنش در راکتور اکسيداسيون واحد CTA با استفاده از تکنيک‌هاي CFD
  • بررسي آزمايشگاهي و شبيه‌سازي CFD تأثير ديواره بر انتقال حرارت بسترهاي پرشده از ذرات غيرکروي
  • شبيه‌سازي CFD راکتور بستر قطره‌اي (TBR) سولفورزدايي همراه با انتقال حرارت
  • بررسي راهکارهاي افزايش راندمان عملکرد هيدروسيکلون جداکننده ميعانات گازي از آب در سکوهاي گازي با استفاده از شبيه‌سازي CFD
  • شبيه‌سازي CFD جداکننده گاز- ذره مارپيچي
  • شبیه‌سازی CFD تک‌فازی کوره حرارتی اکسیداسیون و کانال‌های توزیع هوا
  • طراحی و شبیه‌سازی CFD فشارشکن دستگاه کشش بخار
  • بررسی شرایط عملیاتی حرارتی مناسب سیال ویسکوز در لوله همگرا با روش CFD
  • شبیه‌سازی CFD راکتور بستر سیال تولید پلی‌اتیلن سنگین
  • شبیه‌سازی راکتور سه فازی فرایند FCC
  • مدل‌سازی جذب دی‌اکسید‌کربن در بستر سیال گاز-جامد
  • طراحی و شبیه‌سازی CFD جداکننده‌های پره‌ای گاز-مایع
  • بررسی CFD راکتور هیدروکراکینگ
  • بررسی هیدرودینامیک سانتریفوژهای گازی به کمک تحلیل‌های CFD
  • اعتبارسنجی جداسازی آسفالتین از نفت خام با غشای سرامیکی
  • شبیه‌سازی CFD راکتورهای بستر ثابت
  • شبیه‌سازی جت گازی در بستر جامد باه کمک تکنیک CFD
  • بررسی عملکرد راکتور غیرهم‌دمای لوله‌ای با استفاده از مدل‌سازی‌های CFD
  • بهینه‌سازی راکتور صنعتی تبدیل کالتالیستی با استفاده از CFD
  • مدل‌سازی راکتور رایزر با واکنش شیمیایی به منظور افزایش راندمان تولید بنزین
  • مدل‌سازی و طراحی بهینه راکتورهای اختلاط امولسیونی
  • شبیه‌سازی CFD جریان‌سنج‌های اولتراسونیک
  • شبیه‌سازی CFD فرایند اختلاط خاک بنتونیت در گوگرد مذاب
  • شبیه‌سازی CFD پیش‌بینی نشت گاز کلر در تاسیسات صنعتی
  • شبیه‌سازی CFD نمک‌زا
  • بررسی تبخیر بنزین در طول بارگذاری مخزن اسپلاش به کمک تکنیک‌های CFD
  • شبیه‌سازی CFD انتقال جرم در راکتورهای مونولیت و کپیلاری‌های حلقوی
  • شبیه‌سازی CFD بستر سیال خشک‌کن PVC
  • شبیه‌سازی CFD انتقال نئوماتیک ذرات پرپلیمر و محاسبه سرعت ته‌نشینی ذرات
  • شبیه‌سازی CFD انتشار و پراکنش آلودگی هوا
  • بررسی ساختار شعله در مشعل غیرپیش‌آمیخته با استفاده از شبیه‌سازی CFD
  • شبیه‌سازی CFD احتراق بدون شعله در بویلر
  • بررسی اثرات اتلاف ویسکوز در جریان سیال درون آنالوس با استفاده از تکنیک‌های CFD